ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธภูมิ สุวรรณเวช

 • ตำแหน่ง
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘
  • ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • เกิดวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๙
 • ที่อยู่
  • ๙/๙๒๓ ชั้น ๑๔/๕๖ คอนโดเมืองทองธานี
   อาคาร ซี๕ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
   จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
 • การศึกษา
  • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.เกียรตินิยม อันดับ ๒) สาขาวิชาภาษาไทย
   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  • ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประสบการณ์ในการทำงาน
  • หัวหน้าแผนกวิจัย ฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๖)
  • หัวหน้าแผนกกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพณิชยการพระนคร (พ.ศ. ๒๕๓๖๒๕๔๖)
  • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • อาจารย์พิเศษ รายวิชาภาษาไทย การศึกษานอกโรงเรียน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร/li>
  • นักเขียนบทกวีนิพนธ์และบทความทางวิชาการชุด “ก้าวที่กล้าตามประสากวี”
  • คณะกรรมการบริหารวิทยาเขตพณิชยการพระนคร ประจำปี ๒๕๔๓-๒๕๔๕ และ ๒๕๔๗-ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ
  • คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
  • คณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  • พิธีกรรับเชิญในกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ
  • วิทยากรบรรยายพิเศษ และผู้ดำเนินการอภิปรายทางวิชาการให้กับหน่วย งานและสถาบันศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • เกียรติประวัติ
  1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ รับเข็มเชิดชูเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และโล่เกียรติยศจากคุรุสภา
   (รับรางวัลจาก ฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชุมพล ศิลปอาชา เมื่อวันครู ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๗)
  2. รางวัลครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ รับเข็มกลัดครุฑทองคำ และเกียรติบัตร จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   (รับรางวัลจาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เมื่อวันข้าราชการพลเรือน ๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙)
  3. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ รับเข็มกลัดทองคำฝังเพชร และโล่เกียรติยศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
   (รับรางวัลจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส เมื่อวันสถาปนามหาวิทยาลัย ๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๐)
 1. ยังไม่มีความคิดเห็น
 1. ยังไม่มี trackbacks